เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

 

รายชื่อกลุ่มสาระและหัวหน้าสาระสามัญศึกษา

 

รหัสกลุ่มสาระ
ชื่อกลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รูปภาพ
01 ภาษาไทย นางสาวอุษา จรรยาเลิศ
02 คณิตศาสตร์ นางอาซียะห์ สุหลง
03 วิทยาศาสตร์ นางสาวสตีฮาวา เจ๊ะนิ
04 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางทรงสุดา เจ๊ะหะ
05 สุขศึกษาและพลศึกษา นางดาวิณี อดุลยศาสน์
06 ศิลปะ นายอลามีน ยีเฮง
07 การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางดวงฤดี พึ่งธรรมเดช
08 ภาษาต่างประเทศ นางอัซนี เจ๊ะโซ๊ะ

 

รายชื่อกลุ่มสาระและหัวหน้าสาระอิสลามศึกษา

 

รหัสกลุ่มสาระ
ชื่อกลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รูปภาพ
01 ภาษาอาหรับ อต.อีบอรอเฮง ดอเล๊าะ
02 ภาษามลายู อต.อับดุลเล๊าะ ดาแตสาตู
03 ซารีอะห์ อต.มาหะมะนอ สมารา
04 มูอามาลาต อต.อัสอารี เจ๊ะเฮง
05 อากีดะห์ อต.ฟิกรี สาและ


วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :