โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดประชุมครูเพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธี มีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนหลังจากทางกระทรวจศึกษาธิการประกาศเปิดเรียนเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19

วันที่ :2022-05-08