เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นำโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ได้นำคณะ Attar Chorus ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วง East Wind เข้าร่วมงานวันชาติประเทศอินโดนีเซีย ณ สถานทูตอินโดนีเซียประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ :2023-08-19