Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


ระเบียบโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ว่าด้วยการการปฎิบัติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยข้อบังคับมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ) ในข้อบังคับที่ ๒๘ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน
จึงออกระเบียบเป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑
คำนิยาม

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๖ " ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้า ๙
๓.๒ ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้า ๑๓
- กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดของโรงเรียนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
- ส่วนใดหรือกรณีใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้นำหลักศาสนาอิสลามหรือประเพณีอันดีงามมาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
๔.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่
๔.๓ ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๔ งานพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง งานส่งเสริมพัฒนา ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฏเกณฑ์ของสถานศึกษาและสังคม โดยคณะครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษา
๔.๕ ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
๔.๖ นักเรียน หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาทุกระดับชั้นในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
๔.๗ ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดาหรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้อุปการะเลี้ยงดู
๔.๘ หอพัก หมายถึง หอพักของสถานศึกษาหรือบ้านที่สถานศึกษาขอเช่าให้นักเรียนอาศัยอยู่โดยมีผู้ดูแล
๔.๙ ผู้ดูแลหอพัก หมายถึง บุคลากรที่สถานศึกษาแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล อบรมนักเรียนที่อยู่ในหอพัก
๔.๑๐ บ้านเช่า หมายถึง บ้านที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนเช่าด้วยตนเอง เพื่ออาศัยอยู่โดยไม่มีผู้ดูแลตามข้อ ๔.๙
๔.๑๑ การกระทำความผิด หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๕
๔.๑๒ การลงโทษ หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงออกตามความใน ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๑๕
๔.๑๓ กิจกรรมนอกเวลาเรียน หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัตินอกเวลาเรียนปกติ และหมายรวมถึงการเรียนเพิ่มเติมที่นักเรียนต้องการเรียน โดยมีครูรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.

หมวดที่ ๒
ว่าด้วยความประพฤติทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

ข้อ ๕ ความประพฤติของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน

๕.๑ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
๕.๒ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและการตักเตือนของครู
๕.๓ แต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
๕.๔ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกัน
๕.๕ ห้ามออกนอกบริเวณสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาต
๕.๖ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
๕.๗ หากจำเป็นต้องหยุดเรียน ให้ส่งใบลา โดยได้รับการรับรองจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์ อักษร
๕.๘ ให้รักษาความสะอาด ช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา
๕.๙ มีความสงบและสำรวมทั้งกาย วาจาและใจ
๕.๑๐ ห้ามดัดและทำสีผม
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :