User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.
๑๓.๔ ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของตนเองและสถานศึกษา
๑๓.๕ ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๑๓.๖ ห้ามเช่าร่วมกับนักเรียนต่างสถาบันและบุคคลต่างเพศ
๑๓.๗ ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในบ้านเช่า
๑๓.๘ ห้ามออกจากบ้านเช่าหลังเวลา ๒๐.๓๐ น.

หมวดที่ ๖
ว่าด้วยบัตรและเอกสารสำคัญ

ข้อ ๑๔ นักเรียนต้องมีบัตรและเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้

๑๔.๑ บัตรประจำตัวนักเรียน
๑๔.๑.๑ นักเรียนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่สถานศึกษาออกให้และต้องพกติดตัวอยู่เสมอ
๑๔.๑.๒ ในกรณีที่มีการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการสามารถแสดงบัตรประจำตัวได้เมื่อมีการร้องขอ
๑๔.๑.๓ เมื่อบัตรชำรุดหรือเสียหายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ พร้อมคืนบัตรเก่าเพื่อขอทำบัตรใหม่ภายใน ๗ วัน
๑๔.๑.๔ เมื่อบัตรหายต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมายื่นที่ห้องธุรการเพื่อขอทำบัตรใหม่ภายใน ๗ วัน
๑๔.๑.๕ บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา สามารถเรียกคืนได้ทุกเมื่อ
๑๔.๒ บัตรประจำตัวนักเรียนหอพัก
๑๔.๒.๑ บัตรประจำตัวนักเรียนหอพักที่สถานศึกษาออกให้
๑๔.๒.๒ สามารถแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหอพักได้เมื่อมีการร้องขอ
๑๔.๒.๓ เมื่อบัตรหายหรือชำรุดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขอทำบัตรใหม่ภายใน ๗ วัน
๑๔.๓ บัตรอนุญาตเข้าสอบ
๑๔.๓.๑ บัตรอนุญาตเข้าสอบที่สถานศึกษาออกให้
๑๔.๓.๒ แสดงบัตรทุกครั้งเมื่อเข้าห้องสอบ
๑๔.๓.๓ เมื่อบัตรหายหรือชำรุดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑๔.๓.๔ บัตรนี้สถานศึกษาจะเรียกเก็บเมื่อเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒
๑๔.๔ บัตรอนุญาตออกรับประทานอาหาร
๑๔.๔.๑ บัตรอนุญาตออกรับประทานอาหารที่สถานศึกษาออกให้กับนักเรียนที่อยู่กับผู้ปกครองซึ่งที่พักอาศัยรอบบริเวณสถานศึกษาที่มีรัศมีไม่เกิน ๑ กิโลเมตร เพื่อ รับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน
๑๔.๔.๒ นักเรียนพร้อมผู้ปกครองแสดงความจำนงขอมีบัตรต่อผู้อนุญาต หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
๑๔.๔.๓ บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา สามารถเรียกคืนได้ทุกเมื่อ
๑๔.๕ แบบบันทึกการละหมาด
๑๔.๕.๑ เป็นแบบบันทึกที่สถานศึกษาออกให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมละหมาด
๑๔.๕.๒ ยื่นแบบบันทึกการละหมาดเพื่อประทับตราก่อนการละหมาดทุกครั้ง
๑๔.๕.๓ นักเรียนหญิงที่มีประจำเดือนต้องยื่นแบบบันทึกการละหมาด เพื่อประทับตราตามสถานที่ที่สถานศึกษากำหนด
๑๔.๕.๔ ส่งแบบบันทึกการละหมาดให้ครูที่ปรึกษาศาสนาทุกเดือน เพื่อเช็คเวลาทำการ ละหมาด
๑๔.๕.๕ เมื่อแบบบันทึกการละหมาดหายหรือชำรุดให้แจ้งครูที่ปรึกษาศาสนาทันที

หมวดที่ ๗
ว่าด้วยบทลงโทษ

ข้อ ๑๕ บทลงโทษ

การลงโทษนักเรียนมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติผิดตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และกฎข้อบังคับของสถานศึกษา โดยกำหนดโทษ ๕ สถาน ดังนี้
๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๒ ทำกิจกรรม
๓ ทำทัณฑ์บน
๔ พักการเรียน
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :