Narathiwat, ThailandUser :
Pass :
ระเบียบปฏิบัติโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของครู( แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ) ๒๕๔๖

อาศัยข้อบังคับของมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ) ในข้อบังคับที่ ๒๘
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และโดยความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน
เห็นเป็นการสมควรให้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับครูเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑
คำนิยาม

ข้อที่ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบปฏิบัติโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของครู" ( แก้ไขเพิ่มเติม ) ๒๕๔๕
ข้อที่ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป
ข้อที่ ๓ บรรดาระเบียบส่วนใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบอื่น ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อที่ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
๔.๒ ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
๔.๓ ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
๔.๔ ครูใหญ่ หมายถึง ครูใหญ่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
๔.๕ ผู้ช่วยครูใหญ่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
๔.๖ ครู หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนในโรงเรียน หมายถึง ครู ที่โรงเรียนจ้างทำการสอนในโรงเรียน ประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ อุสตาซ
อุสตาซะห์ รวมถึงครูที่โรงเรียนจ้างเพื่อสอนเป็นรายคาบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและข้าราชการครู
ที่ทางราชการส่งมาช่วยสอนในโรงเรียนนักการภารโรงและยามรักษการณ์
๔.๗ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่

หมวดที่ ๒
ว่าด้วยระเบียบการลา

ข้อที่ ๕ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาตามที่กำหนด การลากิจเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบให้อยู่ในดุลยพินิจของครูใหญ่หรือผู้จัดการ
การไม่มาปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการลาที่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลา ถือว่าเป็นความผิดประเภทของการลามีดังนี้
๕.๑ ลาป่วย หมายถึง การขออนุญาตหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของครูต่อครูใหญ่ชั่วคราวอันเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
ซึ่งได้รับการรับรองจากแพทย์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นการขออนุญาตลาป่วยให้นับตั้งแต่วันที่ได้อนุญาตให้ลาเป็นวันเริ่มต้นการลา
โดยกำหนดให้ส่งคำขออนุญาตการลาป่วยตามแบบที่กำหนดตั้งแต่วันแรกของการลาป่วย หรือหลังจากหายจากการป่วย หรือวันมาปฏิบัติหน้าที่วันแรกทันที
๕.๒ ลาคลอด หมายถึง การขออนุญาตหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของครูต่อครูใหญ่เป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากการให้กำเนิดบุตร
กำหนดให้ส่งคำขออนุญาตลาคลอดบุตรต่อครูใหญ่ก่อนหรือวันที่ลา และวันลาให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตการลา โดยมีกำหนดสิทธิ์การลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๔๕ วัน
๕.๓ ลากิจ หมายถึง การขออนุญาตหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของครูต่อครูใหญ่เป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากมีภารกิจจำเป็น
โดยกำหนดให้ส่งคำขออนุญาตลากิจต่อครูใหญ่ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน เว้นมีแต่เหตุจำเป็นอื่นที่ไม่สามารถรอการอนุญาตจากครูใหญ่ได้ทัน
จะนำส่งคำขออนุญาตลากิจในภายหลังก็ได้
แต่ต้องชี้แจงเหตุผลต่อครูใหญ่ทราบถึงเหตุผลนั้นทันทีที่มาปฏิบัติงานการลากิจส่วนตัวจะต้องได้รับอนุญาตการลาจากครูใหญ่แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถลาได้
และระยะเวลาการลากิจอนุญาตให้ครูลากิจได้ไม่เกิน ๗ วัน ต่อปี
๕.๔ ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ หมายถึง การขออนุญาตหยุกดารปฏิบัติหน้าที่ของครูต่อครูใหญ่เป็นการชั่วคราวเพื่อเดินทางประกอบพิธีทางศาสนา( พิธีฮัจญ์ ) ณ
นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาราเบีย อนุญาตให้ครูที่ประสงค์จะลาเพื่อเดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ได้ไม่เกิน ๔๕ วัน
โดยให้ส่งคำร้องขอเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ต่อครูใหญ่ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า ๕ วัน พร้อมแนบเอกสารการการอนุญาตการเดินทางที่ราชการออกให้ต่อท้ายด้วย
เมื่อกลับถึงภูมิลำเนา ๓ วันถือว่าการลานั้นเป็นวันสิ้นสุดถึงแม้จะไม่ครบ ๔๕ วัน
การลาในกรณีนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเป็นหลัก และอนุญาตให้ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์คนละ ๑ ครั้งเท่านั้น หากครูประสงค์ลามากกว่า ๑ ครั้ง
ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :